Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Written by Kuruluş İşlemleri

Anonim şirket kurmak için özel kanunların hükümlerine uyulması gerekmektedir, en az 50.000 TL mali sermaye ve en az 1 asgari ortak olması temel esaslar arasında yer alır. Türkçe olarak gereken unvanlarda anonim simgesi ve faaliyet gösterildiği belirtilmelidir. Bu yazımda İstanbul Mali Müşavir olarak sizlere anonim şirket nasıl kurulur sizlere bu konu hakkında detaylı bilgiler vermek istedim.

15 Kasım 2012 tarihinde (28468 nolu) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sermaye ve Limited Şirketlerin Sermaye Düzeltmesinin ve Yeni Asgari Tutarın Düzeltilmesine İlişkin Esas ve Esas Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finans ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holding şirketleri, döviz büfeleri işletme şirketleri, genel perakende şirketleri, tarımsal ürünler lisanslı depocu şirketler, 28/7/1981 tarihli Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve operatör şirketlerinin kuruluşları ile ana sözleşmedeki değişiklikler Bakanlığın iznine tabidir. Anonim şirketler kuruluş aşamalarına göre iki şekilde kurulurlar. Bunlar ani kuruluş ve tedrici kuruluş şekilleridir.

Ani Kuruluş

Tedrici kuruluş gereği kurulma süresi kısa ve formaliteleri daha az sayıdadır. Taahhüt edilen sermayenin 1/4’ü kuruluşundan itibaren üç ay süresinde, geri kalanı da üç yılda eşit miktarlarda taksitlerle ödenmek zorundadır.Ani şirket kuruluşunda yapılması gereken işlemleri inceleyecek olursak;

 • Ana sözleşme 7 nüsha şeklinde hazırlandıktan sonra ana sözleşme ortaklar tarafından noter huzurunda imzalanır .
 • Şirket tescili için ticaret siciline yazılı bir dilekçe ile başvuru yapılır. Sermayenin %004’ü rekabet kurulu adına “Ziraat Bankası”na yatırılır.
 • Şirketin tescil edilmesi için ticaret siciline bir dilekçe ile başvuru yapılır
 • Şirket Ticaret Siciline tescil ettirilir.
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan verdirilir.

Ticaret Siciline Verilmesi Gereken Belgeler

 • İki adet ana sözleşme
 • Kurucu ortakların nüfus cüzdanı suretleri ile ikametgâh belgeleri
 • Şirketi temsile yetkili olanların imza sirküleri gereklidir
 • Sermayenin %004’ünün Rekabet Kurulu adına yatırıldığını gösteren dekont

Bu yazımızda ilginizi çekebilir : Şahıs Şirketi ve Limited Şirket Nedir?

Belirtilen Durumlarda Aşağıdaki Belgeler Eklenmelidir!

 • Özel hukukta, şirketlerin ana sözleşmelerinin sermaye hükümleri, sermayenin bir kısmının belirli bir süre için ödenmesi gerekliliğini arz etmektedir. Şirketin kuruluşunda tüm hakları, menkul kıymetleri ve taşınmazları sermaye olarak üstlenilmesi durumunda, bu taahhüt şirketin tescili tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak belirlenen mal ve haklar özel bir sicilde (arazi kaydı, gemi sicil, trafik sicil, sanayi sicili gibi) tescillenmişse, tescil tarihinden itibaren ilgili sicil kaydı olan  şirket adına tescil edilecektir.
 • Merkezi İstanbul dışında bulunan tüzel kişiye ek olarak, anonim şirket en son yönetim kurulunu seçecek ve limited şirket en son yönetmen seçimini temsil edecektir. Türk Ticaret Sicili Gazetesi veya noter tasdikli tirajlı şirket genelgesi
 • Gümrük komisyonculuk şirketlerinin ortaklarının ve yetkili müdürlerin dışardan atanmış gümrük işlemlerinde noter tasdikli gümrük yetkilendirme belgesi.
 • Yetkili Gümrük Müşavirliği Şirketleri, Gümrük Müsteşarlığı tarafından ortakların onayladığı noterler (YETKİLENDİRME BELGESİ)
 • Kurulacak şirketin kurucuları ise, belediyelerin ve diğer yerel yönetimlerin ve derneklerinin katılımına izin veren Bakanlar Kurulu Kararına bir örnek
 • Ana sözleşmede, tüm ortakların, yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin isim, soyadı, ikametgah, vatandaşlık ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi kimliği veya yabancı kimlik numarası) belirtilecektir.

Tedrici Kuruluş

Anonim şirket

Anonim şirketlerin kuruluşlarından diğeri de “Tedrici Kuruluş”lardır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’na uymak zorunludur.  Türkiye’de gelişmelere paralel olarak, sermaye piyasaları alanında da gelişme göstermektedirler. Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasasının işleyişini ve halkın finansal kuruluşlardaki güvencesini sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece, sermaye talep edenler ile tasarrufçu arasında güvenli bir köprü kurulacaktır. Atıl olan tasarruflar ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Kısacası Sermaye Piyasası Kanunu, sermayeyi halka yaymayı amaçlamaktadır. Sermayenin 1 / 10’u kurucu ortaklar tarafından, geri kalanı ise halka havale edilir. Anonim bir şirketin tedrici bir şekilde kurulabilmesi için yapılması gereken işlemler şunlardır:

 • Yazılı bir sözleşme hazırlanmalıdır
 • Pay sahiplerinin 1 / 10’unu temsil eden hisse senetleri, menfaat sahipleri tarafından satın alınmakta ve bankadaki hisse şirketince açılan hesaba bloke edilmektedir.
 • Rekabet Kurulu adına şirket sermayesinin% 004′ ü TC Ziraat Bankası yatırılmalıdır.
 • Kamunun şirkette ortak olabilmesi için bir “izahname” yayınlanmalıdır
 • İzin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınmalıdır.
 • Paylar halka arz edilir.
 • Dağıtılmamış hisse, kurucu ortaklar tarafından nakit olarak satın alınır.
 • Kurucu genel kurullar kurucu ortaklar tarafından oluşturulur.
 • Şirket ticaret siciline kayıtlıdır.
 • Şirket, tescillendikten sonra “Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde” ilan edilir.

Kısaca; anonim şirketinizin kuruluş aşamasına göre gerekli belgeleri hazırlayarak gerekli işlemleri yaptıktan ve kanunda belirtilen gereklilikleri sağladıktan sonra kuruluş işlemleri açısından herhangi bir sorun ile karşılaşmazsınız. İstanbul mali müşavir firmamız anonim şirket kurma konusunda sizlere ayrıntılı bilgiler sunabileceği gibi iletişime geçmeniz durumunda da sizin için şirket kurma işlemlerini gerçekleştirecektir.

Last modified: 29 Mart 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir