AR-GE Faaliyetlerine Yönelik Teşvikler

Written by Genel

Bizi tahmin bile edemeyeceğimiz yeniliklerle tanıştıran teknolojik gelişmelere sektörün içinde olanlar dahi yetişemez oldu. Teknolojik gelişmelerin çığ gibi büyümesinin sonucu olarak markalaşma ve girişimcilik kavramları günlük hayatımızda çok sık karşılaştığımız terimler haline geldi. Sadece Türkiye ile sınırlı kalmayan teknolojinin yarattığı bu küresel değişim hareketine Türkiye de kayıtsız kalmadı ve teşvik edici devlet destekleri nicelik ve nitelik olarak artış gösterdi.

 

Bu teşviklerden biri de AR-GE teşvikleri. Kurumların araştırma, geliştirme faaliyetlerine yönelik teşvik edici destekler sunan AR-GE teşviklerinin en büyük avantajı vergi noktasında sağlanıyor.  Bazı vergilerde indirim bazılarında tam muafiyet olmakla birlikte ciddi vergi avantajları sağladığını söyleyebiliriz.

AR-GE ve GSYH İlişkisi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı rapora göre 2003 yılında AR-GE harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı %0,48 iken 2015 yılında bu oran %1,06’ya ulaşmıştır. Hedef ise 2023 yılına kadar bu oranı %2’lere çıkarmak. (OECD Science)

 

Devlet, bu amaç için yatırımlarına bu alana yöneltirken bu alanı daha çekici kılmak ve avantajlı hale getirmek için de birtakım destek ve teşvikler sunuyor.

AR-GE Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

 

AR-GE faaliyetlerine yönelik avantajlardan faydalanabilmek için 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Genel Kanun Tebliği’nin 2. maddesinin a bendinde yer alan tanım dahiline girmek gerekiyor.

 

“Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler”

 

Bu avantajlardan yararlanmak isteyenlerini bekleyen aşamalar ise şu şekilde;

 

  • 1 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ’nde yer alan formata uygun olarak hazırladığınız başvuru dosyanızı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletmelisiniz.
    • Eğer TÜBİTAK destekli bir projeniz var ise, Gelir İdaresi Başkanlığı’na müracaat etmeksizin TÜBİTAK’tan alacağınız destek karar yazısının örneğini YMM tasdik raporuna ekleyerek ilgili vergi dairesine başvurabilirsiniz.
  • Bakanlık dosyanızı şeklen inceler. Eğer eksiklik varsa, size bunları 15 gün içinde tamamlatır.
  • Dosyanın bir örneğini “yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik olup olmadığının” denetlenmesi için TÜBİTAK’a iletir.
  • TÜBİTAK tarafından da denetimi için Hakemler Kuruluşu’na gönderilir.
  • Hakemler Kuruluşu yerinde denetim yaparak hazırladığı Değerlendirme Raporları’nı TÜBİTAK’a gönderir.
  • TÜBİTAK gerekli incelemeyi yaptıktan sonra verdiği kararı Değerlendirme Raporları ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletir.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı da sonucu size bildirir.

 

Artık vergi avantajlarından yararlanabilirsiniz. Tabii bir de bunun için şirketinizin teknoloji geliştirme bölgesinde olması ve çalışanların fiziki kontrollerini (giriş-çıkış saatleri gibi) yapacak mekanizmaların olması gerekiyor.

AR-GE Faaliyetlerine Yönelik Destek ve Teşvikler

Kurumlar Vergisi

Önceden %40 olan AR-GE indirimi yeniden düzenlenen  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre %100’e çıkarılmıştır. Yani kazancın tamamı Kurumlar Vergisi’nden istisna edilmiştir.

KDV İstisnası

AR-GE merkezi teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan girişimcilerin bu bölgede ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Gelir Vergisi Stopajı

AR-GE merkezi teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personelleri ücreti üzerinden doktoralı olanlar için %90, diğerleri için ise %80 oranında gelir vergisinden muafiyet söz konusu.

Sigorta Primi

Yine AR-GE merkezi teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personellerinin elde ettikleri ücretler üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanır.

Damga Vergisi

AR-GE ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmamaktadır.

Teknogirişim Sermaye Desteği

5746 sayılı Kanun’daki koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere, teminat alınmaksızın 100.000 TL’ye kadar teknogirişim sermayesi desteği hibe olarak verilebilmektedir.

 

AR-GE destek ve teşvikleri için daha detaylı bilgiye erişmek istiyorsanız Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili sayfasını inceleyebilirsiniz.

 

Özet
AR-GE Faaliyetlerine Yönelik Teşvikler
Yazı Adı
AR-GE Faaliyetlerine Yönelik Teşvikler
Tanım
AR-GE faaliyetlerine yönelik devlet destekli teşvikler
Yazar
Yayıncı Adı
Çetinkaya Müşavirlik

Last modified: 27 Eylül 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir