Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Damga Vergisi Nedir

Written by Genel


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cmusavirlik.com/httpdocs/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56

Damga Vergisi Nedir?

Kişiler veya kurumların ilgili kişiler veya kurumlarla olan ilişkilerinden doğan hukuki ve resmi işlemleri belgelendiren kağıtlardan alınan vergilerdir. Bu kağıtlar ise imza veya imza yerine geçen bir işaret taşıyan ve bir durumu ispat veya belli etmek için ibraz edilecek belgeleri ifade etmektedir.

 

Yani, damga vergisinin alınabilmesi için kağıtların ibraz edilebilir olması, imzalanabilir veya imza yerine geçen bir ibare taşıması ve hüküm içermesi gerekmektedir.

Damga Vergisi Mükellefleri

Damga vergisinin mükellefi kağıtları imzalayandır. Eğer bu işlem resmi daire ve şahıslar arasında düzenlenmiş ve imza atan taraf resmi daire ise, mükellef kişilerdir. Anonim şirket ve şahıslar arasındaysa anonim şirket mükelleftir. Aynı şekilde bir taraf muafsa mükellef diğer kişi olur. Eğer bu kağıtlar yabancı ülkelerde ve Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenmişse, mükellef kağıtları resmi dairelere ibraz eden, devir veya ciro işlemini yapan veya herhangi bir şekilde hükümlerinden faydalanan taraftır.

 

Damga vergisine konu olan sözleşme kaç nüsha hazırlanırsa o kadar damga vergisi ödenir.

Damga Vergisi Oran ve Tutarları

Damga vergisi; nispi şekilde (binde 8,25) ve maktu şekilde (30,00 lira) ödenmektedir. Sözleşmede değer yoksa maktu şekilde, değer varsa nispi şekilde alınır.

 

2017 yılında damga vergisine tabi kağıtlara uygulanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki 1 sayılı tablo aşağıdaki gibidir.

 

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89)
7. (Ek:6728/28. md.Yürürlülük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar ahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) (Binde 9,48)
8. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 9,48)
9. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48)
10. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

a) Taksitle satış sözleşmeleri

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri

ç) Paket tur sözleşmeleri

d) Abonelik sözleşmeleri

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)
11. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016)  7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
12. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)
13. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1. Tahkimnameler (51,40 TL)
2. Sulhnameler (51,40 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (288,60 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
 a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (51,40 TL)
2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
    aa) Makbuz senedi (Resepise) (17,80 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant) (10,50 TL)
    ac) İyda senedi (1,80 TL)
    ad) Taşıma senedi (0,60 TL)
b) Konşimentolar (10,50 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (17,80 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar (39,70 TL)
bb) Gelir tabloları (19,10 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri (19,10 TL)
c) Barnameler (1,80 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (7,80 TL)
e) Ordinolar (0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (7,80 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (51,40 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri (68,60 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri (33,90 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler (33,90 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (33,90 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (68,60 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (25,30 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (25,30 TL)
f) (Değişik: 6728/28. md Yürürlük:9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler.  

(40,20 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,60 TL)

 

Kaynak: TÜRMOB

Damga Vergisi Ödeme Şekilleri

Damga vergisi basılı damga, makbuz ve istihkaktan kesinti yolu ile ödenmektedir.

 

Basılı damga koyulacak kağıtların vergisi yüzde beş noksanı ile peşin ödenmektedir.

 

Makbuz verilerek ödendiğinde ise; eğer Maliye Bakanlığı’nın belirlediği mükellef, kurum ve kuruluşların, bir ay içinde düzenlenenlerin vergisini ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar ibraz ettirmesi ve yirmi altıncı günün akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir. Diğerleri ise düzenlendiği tarihi takiben on beşinci vergi dairesine bildirilmeli ve ödemeliler.

 

İstihkaktan kesinti yolu ile ödemede; genel ve özel bütçeli dairelerle il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait vergilerin, bu ödemelerin yapılması ve avans suretiyle ödemelerde avansın itası sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti yapılması şekliyle ödenmesine Maliye Bakanlığınca izin verilmektedir.

Bir önceki yazımız olan Basel Komitesi ve Basel-I Sermaye Uzlaşısı başlıklı makalemizde basel komitesi, basel-I ve sermaye hakkında bilgiler verilmektedir.

Özet
Damga Vergisi Nedir
Yazı Adı
Damga Vergisi Nedir
Tanım
Damga Vergisi nedir? Damga vergisi mükellefleri kimlerdir? Damga vergisi oran ve tutarları.
Yazar
Yayıncı Adı
Çetinkaya Müşavirlik

Last modified: 27 Eylül 2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir